Preskočit na obsah

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY Č.4

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V období od aktualizácie Územného plánu mesta Vrútky Zmenami a doplnkami č.3 sa v r. 2021 zmenilo vlastníctvo ubytovne s reštauráciou Fatranka (na ulici 1. Českosloven-skej brigády), ktoré sú v súčasnosti mimo prevádzky. Predmetné územie sa nachádza v zastavanom území mesta Vrútky, je ohraničené z juhu a východu hranicou kat. územia Vrútky, zo severu komunikáciou Štvrť Čajkovského a zo západu ul. 1. Československej brigády. Z južnej a východnej strany územie susedí s obytnými plochami hromadnej by-tovej výstavby na území mesta Martin v kat. území Priekopa. Podľa platného Územného plánu mesta Vrútky, v znení neskorších zmien a doplnkov je územie definované ako plochy existujúcej občianskej vybavenosti. V rámci prípravy zmeny funkčného využívania a priestorového usporiadania územia bola vypracovaná architektonická štúdia „Bytové domy Vrútky - rekonštrukcia a dostavba" (spracovateľ: Architekti.sk, Bratislava; 02/2022), ktorá bola podkladom na vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Vrútky. Hlavné ciele obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č.4 ÚPN mesta Vrútky (ďalej len "ÚPN-M") sú nasledovné : - zmena funkcie plochy občianskej vybavenosti v zastavanom území mesta na obytné územie s hromadnou bytovou výstavbou a overenie navrhovanej zmeny územnopláno-vacím postupom v súlade s platnou legislatívou, - zmena regulatívov územného rozvoja na navrhovanú funkčnú plochu bývania tak, aby sa vytvorili predpoklady pre trvalo udržateľný územný rozvoj a zároveň sa zabezpečil trvalý súlad všetkých činností v území. Z uvedených dôvodov mesto Vrútky, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, rozhodlo uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č.73/2021 dňa 15.12.2021 o aktu-alizácii ÚPN-M Zmenami a doplnkami č.4. Zmeny a doplnky č.4 ÚPN-M sú vypracované v súlade so zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a s vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia ZaD č.4 ÚPN-M Vrútky je v súlade so Zadaním pre ÚPN-M Vrútky, schvá-leným uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č. 6/2002-J/66 dňa 10.09.2002.
 • Dotknutá obec: Martin, Vrútky (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Mesto Vrútky, Mestský úrad, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
 • IČO Obstarávateľa: 00647209
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Mesta Vrútky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.04.2022
  Oznámenie
  21.04.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.05.2022
  13.05.2022
  Text strategického dokumentu
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022
  21.04.2022