Územný plán mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je ustanoviť pre mesto v rozsahu zmien a doplnkov zásady a regulatívy, ktoré boli vyvolané potrebou korigovať pôvodne stanovené a iniciovať kvalitatívne nové rozvojové procesy sociálneho a hospodárskeho rozvoja, odrážajúce aktuálne územno - rozvojové požiadavky v oblastí rozvoja jednotlivých funkcií
 • Dotknutá obec: Nová Dubnica (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Obstarávateľ: Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
 • IČO Obstarávateľa: 00317586
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Nová Dubnica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.01.2018
  Oznámenie
  11.01.2018
  11.01.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.02.2018
  12.02.2018