Územný plán mesta Modra

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spracovanie ÚPN mesta umožní vytvorenie jednotnej koncepcie rozvoja mesta so zohľadnením zámerov schválených v procese zmien a doplnkov ÚPN ako i pripravovaných investičných aktivít. V konkrétnych prejavoch ide najmä o nasledovné fakty: - koncepčný priemet prijatých zmien a doplnkov v novom ÚPN mesta, - potreba stanovenia regulácie intenzity využitia územia, zodpovedajúcej novým podmienkam, - zohľadnenie rozvojových zámerov mesta i podnikateľského prostredia a usmerňovanie investičnej činnosti v území, - zohľadnenie nových majetkoprávnych vzťahov, zosúlaďovanie individuálnych a verejných priestorových záujmov, - vytvorenie predpokladov pre rozvoj občianskej vybavenosti, rekreácie a cestovného ruchu, - zohľadnenie požiadaviek na ochranu prírody a tvorbu krajiny, - podpora celkovej ekológie prostredia pri zohľadnení kritérií trvalo udržateľného rozvoja, - stanovenie podmienok pre uplatnenie adaptačných opatrení na zmenu klímy - zmeny podmienok v stave jednotlivých zložiek životného prostredia, napr. zvýšenej hladiny hluku v dôsledku nárastu stupňa motorizácie v posledných rokoch, požiadavky odpadového hospodárstva atď., - koncepčný priemet rozvojových zámerov v oblasti dopravnej a technickej vybavenosti - potreby definovania a lokalizovania verejnoprospešných stavieb.
 • Dotknutá obec: Dubová, Vinosady, Vištuk, Šenkvice, Modra, Rohožník, Kuchyňa, Pezinok (okresy: Pezinok, Malacky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Obstarávateľ: Mesto Modra, Dukelská č. 38, 900 01 Modra
 • IČO Obstarávateľa: 508101
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  05.11.2019
  Oznámenie
  05.11.2019
  05.11.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  24.07.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  24.07.2020