Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmien a doplnkov Územného plánu mesta Levoča 2016 je zmena časti funkčného plochy občianskej vybavenosti na funkčnú plochu rodinných domov v lokalite bývalej strelnice.
 • Dotknutá obec: Levoča (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Obstarávateľ: Mesto Levoča
 • IČO Obstarávateľa: 00329321
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Levoča
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.