Preskočit na obsah

Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom riešenia ZaD č. 14 je zmena funkčných plôch v dvoch lokalitách. Lokalita A - v mestskej štvrti 8 - Pisárová pustatina – v zmene sa rieši transformácia a rozšírenie jestvujúceho areálu v križovatke I/71 a Družstevnej ulici vo funkčnej ploche skladov a drobnej výroby na plochy účelovej vybavenosti – objekty obchodných reťazcov a na územie drobnej výroby a skladov – čerpacia stanica PHM. Umiestnenie uvedených funkčných plôch je vo väzbe na kompaktnú zástavbu sídla s výhodným dopravným napojením pre spádové územie a pre obyvateľov mesta bez zvýšenia dopravného zaťaženia jestvujúcich mestských komunikácií. Predpoklad vzniku nových pracovných príležitostí v počte 20 zamestnancov. Lokalita B v mestskej štvrti 7 - Juh mesta – zmena zo súčasných plôch skladov a drobnej výroby na funkčné plochy účelovej vybavenosti s príslušným zázemím. Predpoklad vzniku nových pracovných príležitostí v počte cca 20 zamestnancov. Investičným zámerom sú plochy a objekty obchodných reťazcov s príslušným zázemím pre obyvateľov mesta a širšieho spádového územia. Umiestnenie účelovej vybavenosti vo väzbe na športový areál zvýši atraktivitu a efektívnejšie využitie súčasných funkčných plôch navrhovaných vo schválenom územnom pláne.
 • Dotknutá obec: Bulhary, Buzitka, Šíd, Šávoľ, Belina, Ratka, Fiľakovské Kováče, Biskupice, Prša, Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Obstarávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo
 • IČO Obstarávateľa: 00316075
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Fiľakovo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  21.06.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  21.07.2021
  Text strategického dokumentu
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021
  21.06.2021