Územný plán mesta Dudince

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činnosti ovplyvňujúce životné prostredie , ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Terany, Slatina, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre, Plášťovce, Hokovce (okresy: Krupina, Levice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Krupina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. ČSA 2190/3, 96301 Krupina
 • Obstarávateľ: Mesto Dudince
 • IČO Obstarávateľa: 00319902
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Mesta Dudince
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.10.2016
  Oznámenie
  14.10.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  01.12.2016
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  01.12.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  20.05.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing.arch. Beáta Mikušová
  Text správy o hodnotení
  20.05.2019
  20.05.2019

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  04.10.2019