Preskočit na obsah

Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky č. XIV

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizovať funkčnú a technickú štruktúru v dotknutých lokalitách pri minimalizácii zásahov do princípov schválenej ÚPD a zachovať tak vyvážený vývoj mesta do r. 2025 a neskôr. Zmeny a doplnky XIV sú v zásadných otázkach v súlade so zadávacím dokumentom, ktorým sú Zásady územného a hospodárskeho rozvoja mesta -schválené Mestským zastupiteľstvom v Brezne uznesením č. 92/1996 dňa 25.10.1996. Predmetom riešenia zmien a doplnkov č. XIV je: * zmena plôch v lokalite bývalých kasární, na západnom okraji mesta z: "Rekreačné územie mestské na Zmiešané územie mestské a bývanie mestské a Zmiešané územie mestské na Bývanie mestské a Bývanie čisté", * zmena plôch v lokalite Mazorníkovo na juhozápadnom okraji mesta z: "Parky a významnejšie plochy mestotvorenej zelene na Bývanie mestské" a * zmena plôch v lokalite Mlynná dolina z: "Lesohospodárske plochy na plochu Čistej rekreácie a športu". * ďalší súbor zmien sa týka časti cyklistických a peších komunikácií, nového rozvodu pitnej vody do Rohoznej, systému splaškovej kanalizácie Bujakovo-Brezno a obchvatu cesty I/66.
 • Dotknutá obec: Brezno (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Brezno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. M. R. Štefán. 40, 97701 Brezno
 • Obstarávateľ: JUDr. Tomáš Ábel, PhD., primátor mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
 • IČO Obstarávateľa: 00313319
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo, Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.02.2020
  Oznámenie
  25.02.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  29.06.2020
  Text strategického dokumentu
  25.02.2020