Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.5 Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba nových chladiacich veží a mechanickej, chemickej a biologickej úpravy chladiacej vody okruhu chladenia elektrických oblúkových pecí.
 • Dotknutá obec: Oravský Podzámok (okres: Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, v zastúpení spoločnosti Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
 • IČO Navrhovateľa: 36389030
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.08.2018
  Text oznámenia o zmene
  08.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.10.2018