Úprava plniaceho miesta čpavku do železničných cisterien (využitie druhej koľaje)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie kapacity existujúcich plniacich/stáčacích miest amoniaku v objekte SO 31-06 na dvojnásobok, pretože súčasná kapacita nie je dostatočná a po nábehu výrobne Čpavok 4 do prevádzky bude potrebné plnenie väčšieho objemu kvapalného čpavku do železničných cisterien. Zároveň sa zabezpečí spoľahlivé plnenie a stáčanie amoniaku novými koľajovými váhami a celý priestor plnenia/stáčania bude zabezpečený voči prípadnému úniku znečisťujúcich látok sklápacím zariadením. Celý priestor bude zabezpečený voči poveternostným vplyvom oceľovým prístreškom.
 • Dotknutá obec: Močenok (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.05.2019
  Text oznámenia o zmene
  28.05.2019
  28.05.2019
  28.05.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.09.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  04.11.2019