Preskočit na obsah

UPO Karlová

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia Územného plánu obce Karlová je zabezpečiť územno-technický podmienky pre rozvoj obce. Rieši celkové priestorové usporiadanie a funkčné využívania územia v celom katastrálnom území obce. Hlavnými cieľmi územného plánu je určiť: • zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie, • prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, • zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, • zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, • hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce, • zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia, • plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
 • Dotknutá obec: Blatnica, Laskár, Karlová, Rakovo, Ďanová (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Karlová, Karlová 30, 038 15 Blatnica
 • IČO Obstarávateľa: 00649309
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.06.2023
  Oznámenie
  29.06.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  25.09.2023
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  25.09.2023