Preskočit na obsah

Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislavský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: 3 PLUS INVEST spol. s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31371094
 • Povoľujúci orgán: OÚBA MČ RUZinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o.
  Text zámeru
  22.09.2020
  22.09.2020
  22.09.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  08.03.2021