Preskočit na obsah

Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú dva objekty ubytovacích zariadení pre zdravotnícky personál s potrebným počtom parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ubytovne s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50316648
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.04.2019
  Text oznámenia o zmene
  08.04.2019
  08.04.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.07.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  28.08.2019