Preskočit na obsah

Truck Centrum Senec- 2. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom riešenia je zmena činnosti v rámci 2. etapy výstavby na areál autoservisu špecializovaného na úžitkové vozidlá väčších rozmerov v priamej nadväznosti na komunikácie, čerpaciu stanicu a ostatné objekty areálu 1. etapy. Autoservis bude určený pre poskytovanie služieb ( predaj vozidiel, poskytovanie pravidelnej servisnej kontroly a opravy) úžitkových automobilov väčších rozmerov a autobusov.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Senec
 • Navrhovateľ: DH Developing & Construction s.r.o., Kráľová pri Senci 399, 900 50 Kráľová pri Senci
 • IČO Navrhovateľa: 36815985
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Senec,odbor strostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.07.2022
  06.07.2022
  Text oznámenia o zmene
  06.07.2022
  06.07.2022
  Prerušenie/zastavenie konania
  21.12.2022

  Zámer

  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.01.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien