Tepelné prepojenie kotolní CK31 - CK34, Šaľa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stavba geotermálneho vrtu MeT Šaľa, spol. s .r.o. riešila čiastočnú náhradu vykurovacieho média, zemného plynu, geotermálnou energiou. Prvá etapa, rok 2011, predstavovala využitie geotermálnej energie v meste Šaľa, na kotolni CK 31, čo znamenalo odber geotermálnej vody na úrovni 10 l/s, pričom maxi-málne projektované množstvo odoberanej geotermálnej vody je 15 l/s. V súčasnosti má spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o. zámer rozšíriť využitie geotermálnej energie aj na kotolňu CK34, ktorá sa nachádza v mestskej časti Šaľa-Veča, čím by došlo ku skutočnému využitiu maximálneho projektovaného výkonu geotermálneho vrtu. Vzhľadom k uvedenému vznikla požiadavka navrhovateľa na prepojenie existujúcich kotolní CK31 a CK34 aby v letnej prevádzke bol geotermálny zdroj využitý na maximum a prevádzka plynových kotlov bola v minimálnej miere. Nejde pritom o priame prepojenie kotolní, ale o prepojenie existujúcich rozvodov tepla vedených z oboch kotolní. Geotermálna energia bude pre kotolňu CK34 využívaná iba v letnom období.
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Šaľa
 • Navrhovateľ: MeT Šaľa spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šaľa, OU Šaľa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.12.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Viera Belovičová - Environmentálne poradenstvo, Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa
  Text zámeru
  03.12.2018
  03.12.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.01.2019
  24.01.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  09.01.2019
  14.01.2019
  14.01.2019
  14.01.2019
  15.01.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  14.03.2019
  14.03.2019