Šúrske lúky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je príprava územia pre výstavbu rodinných domov v obci Chorvátsky Grob a následná výstavba rodinných domov v súlade s platným Územným plánom obce Chorvátsky Grob a ich prevádzka.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vajnory, Chorvátsky Grob, Svätý Jur (okresy: Bratislava III, Senec, Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BELLHEAVEN Slovakia, s.r.o., Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50503308
 • Povoľujúci orgán: Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.01.2019
  Spracovateľ zámeru Creative, spol. s r.o.
  Text zámeru
  11.01.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  03.04.2019