Preskočit na obsah

Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rekreačné využitie územia prostrednítvom výstavby rekreačných domov.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: SNN, spol s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35842831
 • Povoľujúci orgán: Mesto Senec, Okresný úrad Senec, odbor statorostlivosti oživotné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.11.2017
  Spracovateľ zámeru NEOFUN, Ing. arch. Peter Školek
  Text zámeru
  22.11.2017
  23.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  23.02.2018