Preskočit na obsah

Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je riešenie protipovodňových opatrení na území obce Krasňany v trochoch problematických lokalitách: - úprava toku Jedľovina v rkm 2,286.5 - 2,520.5 - regulácia Mlynského potoka v km 0,061 - 0,154.4 - zavodnenie Obecného potoka v dĺžke 0,274 km
 • Dotknutá obec: Krasňany (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Varín
 • IČO Navrhovateľa: 00321401
 • Povoľujúci orgán: Obec Krasňany, Spoločný stavebný úrad vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina – ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.04.2016
  Spracovateľ zámeru ENVI-EKO, s. r. o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
  Text zámeru
  25.04.2016
  25.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  22.07.2016
  23.08.2016