Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Uzavretie a rekultivácia telesa skládky.
 • Dotknutá obec: Strážske (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ekologické služby a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
 • IČO Navrhovateľa: 36210871
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  27.06.2018
  Text oznámenia o zmene
  27.06.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.08.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  12.09.2018