Preskočit na obsah

Strážske - Inovácia a modernizácia mechanicko-chemicko-biologickej ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je inovácia existujúcej mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd (MCHB ČOV) v areáli Strážske priemyselný park tak, aby kvalita vypúšťanej odpadovej vody spĺňala kritéria pre vypúšťanie odpadových vôd do rieky Laborec.
 • Dotknutá obec: Voľa, Strážske (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ČOV Strážske s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 54730627
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
  Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.08.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a. s.
  Text zámeru
  26.07.2022
  26.07.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  13.12.2022