Preskočit na obsah

Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno – Master Plan

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument „Master Plan“ má za cieľ definovať širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Strategický dokument stanovuje rámec dlhodobého rozvoja založený na analýze súčasného stavu prístavu a širších vzťahov a modelovaní potenciálnych scenárov rozvoja. Cieľom rozvojových aktivít bude najmä obnovenie postavenia vodnej dopravy v rámci národnej ekonomiky a v rámci TEN-T koridoru Rýn-Dunaj a základnej siete TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu. Ďalším cieľom modernizácie bude poskytovať v prístave Komárno prístavné služby spojené s vodnou dopravou tak, aby boli svojou kvalitou a komplexnosťou porovnateľné s modernými zahraničnými prístavmi na Dunaji.
 • Dotknutá obec: Komárno (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 36856541
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaMaďarsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  20.05.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení AQUATIS a.s., Botanická 834/56 602 00 Brno
  Text strategického dokumentu
  20.05.2022
  20.05.2022
  Text správy o hodnotení
  20.05.2022
  20.05.2022
  Verejné prerokovanie Veľká zasadačka Mestského úradu Komárno, Námestie gen. Klapku 1, Komárno 23.06.2022 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  13.02.2023

  Schvaľovacie konanie

  Text schváleného dokumentu
  06.06.2023
  06.06.2023