Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický plán predstavuje východiskový dokument SR pre realizáciu projektov zameraných na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry do roku 2020, a to pre železničnú, cestnú, leteckú, vodnú, intermodálnu dopravu, ako aj v oblasti verejnej osobnej dopravy.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SlR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 30416094
 • Schvaľujúci orgán: Vláda SR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.