Strategický park Haniska

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b) 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie priemyselného parku vrátane závodu na výrobu automobilov.
 • Dotknutá obec: Haniska, Sokoľany, Geča, Košice - Šaca, Čaňa, Valaliky (okresy: Košice - okolie, Košice II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: InvEast SK, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51661357
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Obec Haniska, Obec Valaliky, Obec Geča, Obec Čaňa, Obec Sokoľany, Magistrát mesta Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.11.2018
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT enviro, a. s.
  Text zámeru
  15.11.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  10.01.2019