Štátne lesy TANAP, sprístupnenie lesných porastov v lokalite Smrekovec-Holá Úboč

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Melioračné zásahy, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, pozemkové úpravy, lesnícko-technické meliorácie 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným účelom je sprístupniť lesné porasty, ktoré sú od Cesty slobody izolované elektrifikovanou železničnou traťou Tatranská Lomnica-Smokovec-Štrbské pleso.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Navrhovateľ: Štátne lesy TANAP-u, 059 60 Tatranská Lomnica
 • IČO Navrhovateľa: 31966977
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad v Poprade
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 3 Zvolen
  Právoplatné rozhodnutie
  20.10.2004