Splašková kanalizácia a ČOV pre 2x24 bytových jednotiek Nedožery - Brezany

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Odkanalizovanie splaškových vôd z bytových domov, prečistenie splaškových vôd v ČOV a zaústenie prečistených vôd do dažďovej kanalizácie.
 • Dotknutá obec: Nedožery - Brezany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Nedožery
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.