Preskočit na obsah

Spišská Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovanie polyfunkčných objektov určených na komerčnú činnosť a bývanie v intraviláne mesta Nitra na Spišskej ulici. Navrhovaná činnosť pozostáva z výstavby polyfunkčných objektov s kapacitou 15 komerčných priestorov na prenájom a 240 bytových a apartmánových jednotiek. Budú vybudované aj parkovacie miesta s celkovým počtom do 350 stojísk.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: InTeFi Management s.r.o., Nádražní 896/30, 150 00 Praha
 • IČO Navrhovateľa: 07912169
 • Povoľujúci orgán: OU NR, Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.07.2020
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  15.07.2020
  15.07.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  20.11.2020