Sobrance, ul. SNP – zariadenie na zber odpadov STAFER, s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vytvorenie podmienok pre prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na základe súhlasu podľa §97 ods.1 písm., d)zákona o odpadoch . Ide o pokračovanie doterajšej činnosti v súvislosti so zmenou majiteľa/prevádzkovateľa zberne odpadu v Sobranciach, na ul.SNP, k.ú. Sobrance na parc.č. 163/32 o výmere 2446 m2. Účelom navrhovanej činnosti bude zber a triedenie odpadov kategórie "O" - ostatný odpad podľa druhov odpadov s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v spracovateľských zariadeniach v celkovom predpokladanom ročnom množstve odpadov max 12000 t/rok, z toho nekovových odpadov max.3000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Sobrance (okres: Sobrance)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sobrance
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Navrhovateľ: STAFER, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36195715
 • Povoľujúci orgán: OÚ Sobrance, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Jana Marcinková ENVIROGLOBAL
  Text zámeru
  12.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  09.05.2016