SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je stavebno-technologický postup uzatvárania novej skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný (1. 2. časť) podľa vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 a dokončenie výstavby I. etapy
 • Dotknutá obec: Snina (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Navrhovateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
 • IČO Navrhovateľa: 43904157
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.08.2020
  Spracovateľ zámeru PASO s.r.o.,Kpt. Nálepku 4248,069 01 Snina
  Text zámeru
  05.08.2020
  05.08.2020
  05.08.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  25.11.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  29.12.2020
  29.12.2020