Preskočit na obsah

Slatinská alej, Beluša

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie obytného súboru, ktorý tvorí 14 objektov obytných domov. Ide o návrh troch základných typov bytových domov, ktoré sú koncepčne podobné - v parteri sú umiestnené priestory pre technické vybavenie a prevádzkové zázemie, vo vyšších podlažiach sú bytové jednotky. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Púchov, obci Beluša, k. ú. Beluša. Parcely riešeného územia v registri E: ? parc. č. 2313/501, 2313/500, 2312/500, 2311/500, 2310/500, 2309/1, 2308/500, 2307/1, 2306/500, 2305/500, 2304/500, 2303, 2302/1, 2301, 2300, 2299/1, 3852/24, 2298, 3852/23, 2297/2, 2296, 2295, 458 - pozemky vyznačenej zóny; ? parc. č. 3852/134, 3852/133, 3852/132, 3852/131, 3852/130, 3852/129, 3852/128, 3852/127, 3852/126, 3852/125, 3852/124, 3852/123, 3852/122 - parcely na pripojenie komunikácie; ? ostatné parcely dotknuté výstavbou: parc. č. 3852/48 a 3852/47 parcely NDS cesta, 8004 ulica Slatinská; pozemky, ktoré budú ovplyvnené plánovanou prekládkou VN vedenia: 2314/500, 393/24. Uvedené parcely sú mimo zastavaného územia obce. Podľa platného ÚPN, sú predmetné parcely súčasťou územia, definovaného ako plochy bývania v malopodlažných bytových domoch - funkčné celky 22C a 22D. BILANCIE: Plocha bilancovaného územia (blok 22C a 22D) 16 851 m2; Zastavaná plocha: 4750 m2; Celková podlažná plocha: 15426 m2; Plocha zelene v rámci bilancovaného územia: 7078 m2.
 • Dotknutá obec: Beluša (okres: Púchov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Púchov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova 820/16, 02001 Púchov
 • Navrhovateľ: Pod Slatinou, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 51126508
 • Povoľujúci orgán: Obec Beluša. Okresný úrad Púchov-odbor starostlivosti o životné prostredie-štátna vodná správa.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.03.2023
  Spracovateľ zámeru RNDr. Vladimír Žúbor, EKOCONSULT - enviro, a.s.
  Text zámeru
  09.03.2023
  09.03.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.07.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  19.09.2023