Skladový areál

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámerom investora je vybudovanie skladového areálu s dvomi skladmi obilia a s príslušnými objektmi, ako sú: mostová váha, vážnica, spevnené plochy a komunikácie, studňa, požiarna nádrž, oplotenie, žumpa a prípoky sietí. Realizácia stavby prispeje k bezpečnému skladovaniu obilia.
 • Dotknutá obec: Vlčany (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Navrhovateľ: ZolSZEM, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 46534164
 • Povoľujúci orgán: Obec Vlčany, OÚZP Šaľa
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaSlovensko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.09.2020
  Spracovateľ zámeru AV PROJECT spol. s r.o., Michalská bašta 11, 940 54 Nové Zámky
  Text zámeru
  07.09.2020
  07.09.2020
  07.09.2020
  07.09.2020
  07.09.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.11.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  26.11.2020