Preskočit na obsah

Skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián Palček PAL-KOV, Dubnica nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom areáli zariadenia na zber a zhodnocovanie kovových a nekovových odpadov. "Zariadenie" predstavuje súbor funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi.
 • Dotknutá obec: Dubnica nad Váhom (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Navrhovateľ: Ing. Marián Palček PAL-KOV, Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • IČO Navrhovateľa: 32290381
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Ilava, OSŽP úsek ŠSOH, mesto Dubnica nad Váhom
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.06.2022
  Spracovateľ zámeru ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín - Ing. Ján Palaj
  Text zámeru
  08.06.2022
  08.06.2022