Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena oproti pôvodne posudzovanej a povolenej činnosti spočíva v zmene vrstiev uzatvorenej skládky ostatného odpadu. Prevádzkovanie skládky nie nebezpečného odpadu Veterná Poruba bolo v roku 2014 ukončené a skládka mala byť podľa schválenej projektovej dokumentácie prekrytá nepriepustným pokryvom v požadovanej hrúbke a s vegetačnou vrstvou.
 • Dotknutá obec: Smrečany, Veterná Poruba (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.09.2018
  Text oznámenia o zmene
  17.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.01.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  06.03.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien