Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými kvapalinami

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny je odstránenie potreby vývozu priesakových kvapalín do ČOV a úprava priesakových kvapalín zavedením vhodného systému čistenia priamo v prevádzke skládky odpadov tak aby bolo možné výslednú vyčistenú vodu vypúšťať do recipientu potoka Krásny.
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 31578861
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  06.05.2016
  06.05.2016
  01.06.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  28.10.2016