Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovanou činnosťou je navýšenie existujúcich skladových kapacít o sedimentačné nádrže na ropné produkty.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 31582028
 • Povoľujúci orgán: Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.06.2018
  Text oznámenia o zmene
  07.06.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.08.2018
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  15.11.2018