Preskočit na obsah

SKIPARK Kojšovská hoľa

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účely zmeny na iný typ využitia krajiny 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je posúdenie vplyvov výstavby lyžiarskeho strediska na Kojšovskej holi (ďalej len LS), ktoré predstavuje rozšírenie a dobudovanie existujúceho strediska SKIPARK ERIKA - KOJŠOVSKÁ HOĽA.
 • Dotknutá obec: Gelnica, Kojšov, Zlatá Idka (okresy: Gelnica, Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: NOAD s.r.o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice, v zastúpení spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 46767860
 • Povoľujúci orgán: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Štefánikova 60, 041 50 Košice

  Stavebný úrad bude určený v rámci územného konania.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.10.2016
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text zámeru
  10.10.2016
  10.10.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  06.12.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  09.02.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  09.02.2018

  Verejné prerokovanie

  Chata Erika na Kojšovskej holi dna 19.03.2018 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.11.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  27.02.2019