Šípkov - polder na toku Bebrava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Protipovodňová ochrana územia.
 • Dotknutá obec: Šípkov (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: SÚ Šípkov, OÚ Bánovce nad Bebravou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.11.2014
  Spracovateľ zámeru VODOTIKA a.s.
  Text zámeru
  11.11.2014

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.12.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  01.04.2019