Shopping Centrum Skalica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom činnosti je vybudovanie polyfunkčného komplexu spojená s výstavbou parkovacích miest, situovanom v juhozápadnej okrajovej časti extravilánu mesta Skalica, v urbanistickej nadväznosti na už vybudované a sprevádzkované obchodné centrá vyššej občianskej vybavenosti na Mallého ulici. Stavba bude slúžiť pre obchod, služby a bývanie.
 • Dotknutá obec: Skalica (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: SaZ INVEST, s.r.o., Pod Kalváriou 3, 909 01 Skalica
 • IČO Navrhovateľa: 36275794
 • Povoľujúci orgán: Mesto Skalica – stavebný úrad
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.