Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeniť časť plochy definovanej v plátnom ÚPN-O ako plocha ornej pôdy na plochu záhradkárskych osád a záhrad po pravej strane cesty III. triedy do obce Červená voda, za plánovanou preložkou cesty I/68. 2. Zmeniť časť plochy definovanej v plátnom ÚPN-O ako plochy ovocných sadov a plochy záhrad na plochu rodinných domov v lokalite Svätojánske pole. 3. Zmeniť časť plochy definovanej v platnom ÚPN-O ako plocha priemyselnej výroby a skladov na plochu rodinných domov - stav pri železničnej stanici. 4. Zmeniť plochu definovanej v platnom ÚPN-O ako plocha verejnej zelene na plochu ovocných sadov a plochu záhradkárskych osád a záhrad na svahu za zástavbou rodinných domov a bytových domov na ul. 17. Novembra, premietnuť do dokumentácie existujúce plochy rodinných domov, občianskej vybavenosti, zariadení technickej vybavenosti, verejnej zelene, ostatnej zelene a plochy TTP. 2 6. Zmeniť plochu definovanú v plátnom ÚPN-O ako navrhovaná plocha bytových domov na plochu rodinných domov - stav v lokalite Šrámky, premietnuť do dokumentácie existujúce plochy bytových domov, občianskeho vybavenia, verejnej
 • Dotknutá obec: Olejníkov, Šarišské Michaľany, Drienica, Ražňany, Sabinov, Jakubovany, Jakovany, Červená Voda, Pečovská Nová Ves (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Obstarávateľ: Mesto Sabinov
 • IČO Obstarávateľa: 00327735
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Sabinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  10.07.2018
  Oznámenie
  10.07.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.02.2019
  Text strategického dokumentu
  10.07.2018
  10.07.2018
  10.07.2018
  10.07.2018
  10.07.2018
  10.07.2018