Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Vetva G

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

Základne informácie

 • Účel akcie: Plocha Vetvy G je obmedzená existujúcou zástavbou (železničná trať ŽSR, vlečka firmy Peris a.s. do bývalých Uhoľných skladov) a plánovanou výstavbou rýchlostnej cesty R7 a miestnej zbernej komunikácie, ktoré bude vetva G vzájomne prepájať v smere z R7 na Prístavnú ulicu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 19 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.