Preskočit na obsah

Ruská baňa Rajecké Teplice

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom a funkciou navrhovaného objektu je vytvorenie nového relaxačného priestoru v areáli SLK Rajecké Teplice pre návštevníkov kúpeľov s príslušnou vybavenosťou. Navrhovaný objekt sa nachádza v existujúcom priestore parku kúpeľov.
 • Dotknutá obec: Rajecké Teplice (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: APHRODITE – Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. , Panenská 33, 811 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31642284
 • Povoľujúci orgán: Mesto Rajecké Teplice - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  08.08.2022
  08.08.2022