Preskočit na obsah

RR I. etapa, časť A

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba I. etapy, časť A obytného súboru Račany Rosso – 3 bytových domov a prislúchajúcej technickej a dopravnej infraštruktúry a ich prevádzka.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
 • IČO Navrhovateľa: 35715839
 • Povoľujúci orgán: MČ BA Rača, OU BA OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.01.2015
  Spracovateľ zámeru CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
  Text zámeru
  16.01.2015
  16.01.2015
  13.12.2018
  13.12.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.06.2019