Rozšírenie vyrobných kapacít spoločnosti ZAPA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie betonárne spolu s príslušným administratívnym zázemím, pre potreby zabezpečenia dodávky čerstvých betónových zmesí.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ZAPA beton SK, s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35814497
 • Povoľujúci orgán: OÚBA- odbor starostlivosti o životné prostredie,
  MČ Bratislava - Rača - odd. územného plánovania a stavebného poriadku
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  05.03.2018
  01.10.2018
  01.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  08.11.2018