Preskočit na obsah

Rozšírenie výrobných kapacít

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Príjem lisovne, vyhotovenie prepojovacieho koridoru medzi pôvodnými výrobnými priestormi, vyrovnávaciu rampu a skladový stan.
 • Dotknutá obec: Skalica (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: PROTHERM PRODUCTION, s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica
 • IČO Navrhovateľa: 34109340
 • Povoľujúci orgán: Mesto Skalica – Spoločný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.04.2023
  Text oznámenia o zmene
  26.04.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.05.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien