Preskočit na obsah

Rozšírenie výrobného závodu Marel Slovakia

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: rozšírenie výrobného závodu – skladové priestory, technické a administratívne zázemie, vnútorné komunikácie a parkoviská
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Marel Slovakia s.r.o., Dolné Hony 7, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 35951371
 • Povoľujúci orgán: OU NR, Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.04.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  14.04.2022
  14.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.06.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  20.07.2022