Rozšírenie parkovacích kapacít Volkswagen Slovakia, a.s., pri objekte H3a – II. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny je vybudovanie navrhovanej činnosti „Rozšírenie parkovacích kapacít Volkswagen Slovakia, a.s., pri objekte H3a – II.etapa“ v novej rozšírenej časti areálu spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. v lokalite Bratislava.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35757442
 • Povoľujúci orgán: Mesto Bratislava, mestský úrad, ref. špeciálneho stavebného úradu, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
  Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  19.09.2017
  Text oznámenia o zmene
  19.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.01.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  01.03.2018