Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava, III etapa - zmena

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je výstavba skladových hál, automatického skladu, novej vrátnice, nových spevnených plôch, nového napojenia na verejnú komunikáciu a príslušných inžinierskych sietí.
 • Dotknutá obec: Ilava (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Immo – Log – SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36531952
 • Povoľujúci orgán: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.06.2017
  Text oznámenia o zmene
  13.06.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.09.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  10.01.2018