Rozšírenie existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov o zber starých vozidiel, a opotrebované batérie a akumulátory v Chynoranoch

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Jedná sa o zmenu existujúcej činnosti v prevádzke MRC-Union, s.r.o., Nupodská 1120 v intraviláne obce Chynoranoch, ktorá sa v danom území vykonáva od roku 1996. V súčasnosti sa v zariadení vykonáva zber ostatných odpadov (zber druhotných surovín, a to zber železných a neželezných kovov). Navrhovateľ uvažuje s rozšírením rozsahu zbieraných odpadov, o zber starých vozidiel, a zber opotrebovaných batérií a akumulátorov.
 • Dotknutá obec: Chynorany (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Navrhovateľ: MRC-Union, s.r.o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske
 • IČO Navrhovateľa: 35926171
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa odpadového hospodárstva
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.02.2020
  Text oznámenia o zmene
  12.02.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.03.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  14.04.2020