Rozšírenie Cirkulačnej chladiacej stanice PS 16

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu: 3.1. základných organických chemikálií, 3.2. základných anorganických chemikálií, 3.3. prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných), 3.4. prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov, 3.5. prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy, 3.6. prevádzky na výrobu výbušnín

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom rozšírenia Cirkulačnej stanice PS 16 je vybudovanie 2 chladiacich veží (W 16.4 A, B) a teda rozšírenie súčasného stavu 6 chladiacich veží na navrhovaný počet chladiacich veží – 8.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, prevádzka: Výroba Sulfenaxov, Nobelova 34, 836 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.