Preskočit na obsah

Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b) 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozsah navrhovanej zmeny činnosti spočíva v čiastočnej alebo úplnej náhrade rašeliny ako jedným z nevyhnutných vstupných produktov v rámci výrobného procesu pri výrobe substrátov, a to drevným vláknom, zmena zahŕňa aj navýšenie výrobnej kapacity. Cieľom navrhovanej zmeny činnosti je zníženie podielu objemu rašeliny na konečnom produkte o min. 1/3, ktorá v súčasnosti tvorí 2/3 podielu na konečnom produkte a nahradenie tejto rašeliny sčasti (prípadne úplne) drevným vláknom (napr. výsledný produkt = bezrašelinový substrát).
 • Dotknutá obec: Veľké Dravce (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec
 • IČO Navrhovateľa: 36042161
 • Povoľujúci orgán: OUBB
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.07.2022

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  28.12.2022