Preskočit na obsah

Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom výstavby je rozšírenie výrobného areálu spoločnosti MATERASSO Slovakia, s.r.o. o nový objekt výrobnej haly s príslušenstvom západne od okraja jestvujúceho výrobného areálu.
 • Dotknutá obec: Oravské Veselé (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: Materasso Slovakia, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 612
 • IČO Navrhovateľa: 36405116
 • Povoľujúci orgán: Príslušný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.10.2021
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  18.10.2021
  18.10.2021
  18.10.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.02.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  14.04.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.04.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  23.09.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text správy o hodnotení
  23.09.2022
  23.09.2022
  23.09.2022
  23.09.2022