Preskočit na obsah

Rezidencie Odevná, Trenčín

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia a následná prevádzka polyfunkčného komplexu pozostávajúceho zo šiestich polyfunkčných domov s plochami bývania, obchodov, služieb a súvisiacim zázemím s prislúchajúcou dopravnou, technickou infraštruktúrou a plochami zelene. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k reprofilácii riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza nevyužívaná plocha.
 • Dotknutá obec: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Nové Zlatovce 1 s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava - v zastúpení EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 53728343
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trenčín, stavebný úrad, Farská 10, 911 64 Trenčín
  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.08.2022
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o.
  Text zámeru
  22.08.2022
  22.08.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.07.2023